Eklunds.no

Regler for montering av propan

Gass er en effektiv energikilde på hytter. Pass bare på at anlegget ditt er riktig installert. I det følgende finner du hovedreglene for montering av eget propananlegg.

Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff” sier at for å sikre at gassanlegg i bolig eller publikumsanlegg blir montert fagmessig og betryggende skal fastmontert gassforbrukende utstyr, røropplegg og beholdere være installert av montører med dokumentert kompetanse.

Montering av enkle gassinstallasjoner på fritidseiendom er unntaket fra dette kravet. På hyttene har det vært vanlig å ha et kokeapparat/komfyr på eller ved siden av benken med et regulatorsett tilkoblet gassflasken som man har plassert inn under kjøkkenbenken. Når man benytter denne metoden så skal man alltid sørge for god utlufting og det anbefales luftespalter/gitter ved skapets sokkel. Dersom man skal montere flere enn ett apparat kan det være lurt å legge opp et system med automatisk omskifter, et slikt system vil kreve at flasker og skap monteres utendørs og det vil også kreve at du har dokumentert kompetanse for montering av anlegget.

Propanslanger:
Skal være av propanbestandig materiale. Største tillatte slangelengde er 1,5 meter, overskrides denne lengden skal man legge opp rørsystem. Skift slange hvert 3. år.

Rør:
Til røropplegg skal det brukes glødet kobberrør. Disse skal være plassert lett tilgjengelig for kontroll. Ved føring gjennom vegg skal man benytte et varerør. I et slikt system skal det også monteres en stengeventil for hvert apparat som er tilkoblet.

Propanbeholder:
Propanbeholderen skal alltid stå i oppreist stilling, også under transport ellers vil ikke sikkerhetsventilen på propanflasken fungere. Propanbeholderen skal aldri brukes eller oppbevares i rom under bakkenivå, for eksempel kjeller.

Oppbevaring av propan i hjemmet/fritidsstedet:
I følge Forskriftene har vi anledning til å oppbevare maksimalt 22 kg Propan innendørs. (2 x 11 kg).

For ytterligere informasjon, se: dsb.no

Hvordan montere et enkelt propananlegg?

Finn ut hvor lang avstand det er fra beholderen til komfyren eller kjøleskapet (maks 1,5 meter). Kutt deretter slangen i riktig lengde. Tre slangeklemmen på propanslangen og press deretter slangen inn på slangestussen. Skru deretter fast slangeklemmen. Gjenta denne prosedyren på regulatorsettet. Når anlegget er ferdig montert, skal du kontrollere at det ikke er noen lekkasje der. Steng tilkoblede apparater og åpne for gassen på regulatoren ved å vippe bryteren på (flammesymbol vises). Alle tilkoblingspunkter sprayes deretter med lekkasjespray eller en blanding med vann og såpe. Dersom anlegget ikke er tett vil det dannes små bobler ved lekkasjestedet. Dersom det er en lekkasje, stram slangeklemmen ytterligere og gjenta tetthetsprøven. Vi anbefaler at denne testen gjennomføres regelmessig.

Dersom du har mer enn ett propanforbrukende apparat koblet på en gassbeholder anbefales montering med kobberrør. Husk å benytte vinkelkoblinger i alle hjørner. En stengeventil kan være lurt å ha når ikke alle produkter er i bruk samtidig.